Nižná Olšava – Oficiálny web obce

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA – COVID 19

Vážený občania,

v poradí 3. testovanie na Covid – 19 sa v obci Nižná Olšava spustí v sobotu 21. 11. 2020 o 8:00 hodine ráno. V tento deň sa prioritne budú testovať občania obce Nižná Olšava. Testovanie sa zrealizuje opäť v sále obecného úradu. Testovanie je dobrovoľné bez vydávania certifikátov.

Predpokladané ukončenie testovania, resp. posledný ster bude vykonaný večer o 19:30 .

Občania na testy sa budú pristupovať postupne podľa čísiel domu a to následovne:

8:00 – 8:30 – Č.D. 1 – 5

8:30 – 9:00 – Č.D. 6 – 14

9:00 – 9:30 – Č.D. 15 – 22

9:30 – 10:00 – Č.D. 23 – 30

10:00 – 10:30 – Č.D. 31 – 38

10:30 – 11:00 – Č.D. 39 – 47

11:00 – 11:30 – Č.D. 48 – 63

12:00 –12:45 – OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

12:45 –13:30 – Č.D. 64 – 70

13:30 –14:00 – Č.D. 71 – 79

14:00 –14:30 – Č.D. 80 – 84

14:30 – 15:00 – Č.D. 85 – 93

15:00 –15:30 – Č.D. 94 – 99

15:30 –16:00 – Č.D. 103 – 105

16:00 –16:30 – Č.D. 107

17:00 – 17:45 – PRESTÁVKA

17:45 –18:30 – Č.D. 108

18:30 –19:00 – Č.D. 109 – 117

19:00 – 19:30 – Č.D. 118 – 128

Kto sa neotestuje v stanovenom termíne, bude môcť sa testovať kedykoľvek v priebehu dňa po vizuálnom zhodnotení situácie a súhlase zo strany prítomného príslušníka OS SR.

 

Upozornenie pred vstupom do našich priestorov

V zmysle § 3 Vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“) Vám týmto oznamujeme, že vstup do týchto priestorov (prevádzok) bude umožnený len osobám, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do prevádzok v zmysle § 1, ods. 2 Vyhlášky a to:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

 3. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

 4. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

 5. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

 6. dieťa do desiatich rokov veku,

 7. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenieCOVID-19,

 8. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

 9. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

 10. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

 11. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby sonkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

 12. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

 13. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

 14. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,

 15. vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,

 16. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,

 17. vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,

 18. vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 19. vstup osoby do zariadenia, v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke zákazu vstupu do zariadení.

 

V súlade s platnou legislatívou Vaše osobné údaje nebudú zaznamenávané a ani inak ďalej spracúvané.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Festival tradičnej kultúry

Vážený spoluobčania chcem Vás informovať,  o usmernení k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška.

 https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba–oznam/mid/405616/.html#m_405616

#rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu.

Informáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam–oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 oznamujeme občanom, že stránkové hodiny obecného úradu v Nižnej Olšave s účinnosťou od 16.3.2020 do odvolania budú takto:

Pondelok – Piatok: 8.00 – 11.00

Z dôvodu preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je do obecného úradu zakázaný vstup bez ochrany tváre.

Je nutné použiť rúško, prípadne šál či šatku.

Ing. Igor Madzin
………………………………………
starosta obce

Obec Nižná Olšava

Nižná Olšava leží v Ondavskej vrchovine, v údolí Olšavky. Je súčasťou mikroregiónu Ondava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1382. Dedina patrila k hradnému panstvu Čičava. Dosídlenie rusínskym obyvateľstvom v 15. storočí zmenilo významne ráz obce.

Rímskokatolícky kostol stál v obci už začiatkom 17. storočia. Súčasný chrám pochádza z 19. storočia. Obec spravuje základnú školu a materskú školu. Z podnikateľských subjektov má najväčší ekonomický význam Poľnohospodárske družstvo „Tokajík“.

Nižná Olšava je známa pestrým celoročným kultúrnym programom. Každoročne sa tu koná regionálna výstava kraslíc. Športovým účelom slúži multifunkčné ihrisko a miestny športový areál. Oddychovú zónu tvorí park obce postavený v rokoch 2004-2008. Obec má, vďaka blízkosti vodnej nádrže Domaša, výborné predpoklady na rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Jej okolie je bohaté na prírodné krásy.

OFICIÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA

Nižná Olšava| Oficiálna stránka obce Nižná Olšava | Nižnoolšavčania na webe

Pravidlá používania súborov cookies

Pre 100% funkčnosť tejto webovej stránky používame aj súbory “cookies”. Súbory cookies využívame aj pre analýzu využívania webovej stránky, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel