VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nižná Olšava – návrh

Ukáž Možnosti
Zroluj panel