POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Športová 2, 091  01  Stropkov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SP-PLO-2021/002388-001
Vybavuje/linka
Ing. Marcela Štefániková/

475 57 29
S​t​r​o​p​k​o​v​
01. 06. 2021
Vec
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením - upozornenie
Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-SP-PLO“), ako príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovení zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) upozorňuje na dôsledné dodržiavanie: V zmysle § 3 ods.1 písm. a), b), c) zákona každý vlastník alebo nájomca, a správca (užívateľ) poľnohospodárskej pôdy je povinný vykonávať také agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch a zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Vlastníci zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Podľa § 3 ods. 1 zák. SNR č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Občiansky zákonník ďalej v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ochrany svojich práv sa vlastníci dotknutých pozemkov môžu, v prípade zlyhania dohody a dohovoru zástupcu miestneho úradu (§3 ods. 2) domáhať na súde. Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, každý je na tomto úseku povinný dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín. Čo sa týka zaburinenia pozemkov v intravilánoch obcí – poľnohospodárske pozemky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy, musia si obce ( mesto ) riešiť v rámci svojich možnosti a právomoci. Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a chráni životné prostredie. Podľa § 5 ods. 7 tohto zákona v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Z tohto dôvodu obec pri výkone samosprávy v oblasti zaburinenia pozemkov v intraviláne obce by mala zakomponovať do VŠEOBECNO ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ (VZN) aj povinnosť zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, pričom môže právne využiť čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, § 3 ods. 1 a ods. 2 a § 127 Občianskeho zákonníka. Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 ods. 1 písm. a) zákona.
Ing. Ladislav Paňko
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​4​4​7​5​5​7​3​0​
E-mail
p​l​o​.​s​p​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-SP-PLO-2021/002388-001
Obec Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa Obec Breznica, Breznica 100, 091 01 Breznica Obec Brusnica, Brusnica 44, 090 31 Brusnica Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce Obec Bystrá, Bystrá 61, 977 01 Brezno 1 Obec Bžany, Bžany 46, 090 33 Bžany Obec Duplín, Duplín 66, 091 01 Duplín Obec Gribov, Gribov 36, 090 22 Gribov Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj Obec Chotča, Chotča 3, 090 21 Chotča Obec Jakušovce, Jakušovce 3, 090 31 Jakušovce Obec Kolbovce, Kolbovce 44, 090 31 Kolbovce Obec Korunková, Korunková 22, 090 31 Korunková Obec Kožuchovce, Kožuchovce 22, 090 22 Kožuchovce Obec Krišľovce, Krišľovce 17, 090 31 Krišľovce Obec Kručov, Kručov 60, 090 32 Kručov Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec Obec Lomné, Lomné 81, 090 33 Lomné Obec Makovce, Makovce 13, 090 23 Makovce Obec Malá Poľana, Malá Poľana 72, 090 24 Malá Poľana Obec Miková, Miková 126, 090 24 Miková Obec Miňovce, Miňovce 61, 090 32 Miňovce Obec Mrázovce, Mrázovce 20, 090 34 Mrázovce Obec Nižná Olšava, Nižná Olšava 100, 090 32 Nižná Olšava Obec Potoky, Potoky 36, 091 01 Potoky Obec Potôčky, Potôčky 27, 091 01 Potôčky Obec Soľník, Soľník 28, 090 31 Soľník Obec Staškovce, Staškovce 74, 090 23 Staškovce Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov Obec Šandal, Šandal 15, 091 01 Šandal Obec Tisinec, Tisinec 1, 091 01 Tisinec Obec Tokajík, Tokajík 45, 090 34 Tokajík Obec Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou Obec Varechovce, Varechovce 62, 090 23 Varechovce Obec Veľkrop, Veľkrop 23, 091 01 Veľkrop Obec Vislava, Vislava 61, 090 21 Vislava Obec Vladiča, Vladiča 16, 090 23 Vladiča Obec Vojtovce, Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce Obec Vyškovce, Vyškovce 12, 090 21 Vyškovce Obec Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava Obec Vyšný Hrabovec, Vyšný Hrabovec 40, 090 34 Vyšný Hrabovec Obec Breznička, okres Stropkov, Breznička 35, 091 01 Breznička Obec Oľšavka, okres Stropkov, Oľšavka 53, 090 22 Bukovce